Metro Mall Chatuchak Park

Boundless Connection Point

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมโทร มอลล์ ที่มีพื้นที่สวยงาม กว้างขวาง และเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟและเครื่องดื่มชั้นอีกนำมากมาย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า สามารถเข้ามาใช้บริการระหว่างการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าอื่นๆ และในส่วนของพื้นที่กิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ รองรับทุกงานอีเว้นท์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

Chatuchak Park
metro mall

Chatuchak Park

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมโทร มอลล์ ที่มีพื้นที่สวยงาม กว้างขวาง และเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟและเครื่องดื่มชั้นอีกนำมากมาย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า สามารถเข้ามาใช้บริการระหว่างการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าอื่นๆ และในส่วนของพื้นที่กิจกรรมที่มีขนาดใหญ่ รองรับทุกงานอีเว้นท์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี